www.cebr.cz

Stanovy

 

ČLENSTVÍ

 

Členem GKCB se může stát pouze ten, kdo souhlasí se Stanovami. Členství vzniká rozhodnutím Statutárního orgánu o přijetí za člena, které nemusí mít písemnou formu. Rozhodnutí o přijetí za člena je osvědčeno zadáním údajů o členství na serveru České golfové federace.

 

Člen GKCB je povinen platit členské příspěvky , které jsou splatné vždy k 25. lednu kalendářního roku. Vůči členům, kteří jsou v prodlení, je GKCB oprávněn zablokovat na serveru ČGF možnost hry na úpravu HCP.

 

Členství v GKCB zaniká:

 

a)                  doručením písemného oznámením člena o ukončení členství, které lze odeslat i z e-mailové adresy, pokud je oznámení odesláno z e-mailové  adresy známé GKCB

b)                  vyloučením člena podle čl. VII. odst. 3 písm. e) Stanov

c)                  při neplacení členských příspěvků postupem podle § 238 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

d)                  úmrtím člena

 

 

 

Úplné znění stanov je k nahlédnutí pro členy a zájemce o členství u sekretářky klubu.

 
detail
Zavřít